Tính điểm trung bình môn

 • Nhập điểm đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ
 • Nếu có nhiều điểm đánh giá thường xuyên thì các điểm ngăn cách nhau bởi dấu phẩy hoặc xuống dòng.
 • Nếu điểm là số thập phân thì sử dụng dấu chấm (ví dụ: 6.5, 8.5)
 • Điểm được tính theo thang 10, giá trị cho phép chỉ trong khoảng từ 0-10

Giới thiệu về công cụ tính điểm trung bình môn

Công cụ tính điểm trung bình môn của chúng tôi được sử dụng để tính điểm tbm của các môn học như: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa,... trong tất cả các hệ thống giáo dục tại Việt Nam như Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT).

Cách sử dụng web tính điểm trung bình môn

Để tính được điểm trung bình môn, các bạn cần nhập đầy đủ 3 trường điểm: hệ số 1, hệ số 2 và hệ số 3. Nếu có nhiều điểm trong 1 trường thì phân cách bởi dấu phẩy.

Cách tính điểm trung bình môn

Điểm trung bình môn được xác định bằng công thức:

Đtbm = (TĐĐGtx + ĐĐGgk x 2 + ĐĐGck x 3) / (Số ĐĐGtx + 5)

Trong đó:

 • TĐĐGtx là tổng điểm đánh giá thường xuyên
 • Tđhs2 là tổng điểm giữa kỳ
 • Tđhs3 là tổng điểm cuối kỳ
 • Số ĐĐGtx là số lượng điểm đánh giá thường xuyên

Ví dụ:

Tính điểm trung bình môn Toán của học sinh có số điểm như sau:

 • Điểm đánh giá thường xuyên: 6, 8, 7.5
 • Điểm giữa kỳ: 5
 • Điểm cuối kỳ: 10

Vậy điểm tbm Toán của học sinh này: [(6+8+7.5) + 5x2 + 10x3] / (3 + 5) = 7.69