Tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN)

 • Nhập số thứ nhất và số thứ 2 để tiến hành tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN)
 • Hai số cần nhập phải là số nguyên

Cách tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN)

Để tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai số, bạn có thể sử dụng một trong những phương pháp sau:

Tìm bội chung nhỏ nhất bằng phương pháp nhân chung

 • Xác định hai số cần tìm BCNN.
 • Liệt kê bội của từng số cho đến khi tìm thấy một số chung.
 • Số chung đầu tiên mà hai số có là BCNN của chúng.

Tìm bội chung nhỏ nhất bằng phương pháp phân tích thừa số nguyên tố

 • Phân tích hai số thành các thừa số nguyên tố.
 • Lấy mỗi thừa số nguyên tố lớn nhất với số mũ lớn nhất của nó trong cả hai số.
 • Nhân các thừa số nguyên tố này với nhau để tạo thành BCNN.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn tìm BCNN của hai số 6 và 8.

Sử dụng phương pháp nhân chung:

 • Bội của 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, ...
 • Bội của 8: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, ...
 • Số chung đầu tiên mà hai số có là 24.
 • Vậy BCNN của 6 và 8 là 24.

Sử dụng phương pháp phân tích thừa số nguyên tố:

 • 6 = 2^1 * 3^1.
 • 8 = 2^3.
 • Thừa số nguyên tố lớn nhất với số mũ lớn nhất là 2^3 * 3^1 = 24.
 • Vậy BCNN của 6 và 8 là 24.

Đó là hai phương pháp thông dụng để tìm BCNN của hai số. Hãy chọn phương pháp phù hợp và sử dụng nhé