Tìm ước của một số

  • Nhập một số nguyên cần tìm ước

Cách tìm ước của một số

Muốn tìm ước của một số tự nhiên a (a > 1), ta chia số a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a có thể chia hết cho số nào; khi đó các số ấy là ước của a

Ví dụ, để tìm ước của số 12, bạn có thể làm như sau:

  • Các số nguyên dương nhỏ hơn 12 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
  • Dùng 12 để chia các số trên, ta thấy rằng số 12 đều chia hết cho 1, 2, 3, 4, 6 và 12. Do đó, ước của số 12 là 1, 2, 3, 4, 6 và 12 hay Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Chú ý: Số 0 không phải là ước của bất kỳ số nào.

Cách sử dụng công cụ tìm ước online

Sử dụng công cụ này vô cùng đơn giản, bạn chỉ việc nhập số nguyên vào và bấm nút xác nhận.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm ước của số âm bằng công cụ tìm ước online của chúng tôi

Ví dụ:

  • ước của -4: Ư(-4) = {-4; -2; -1; 1; 2; 4}
  • ước của -5: Ư(-5) = {-5; -1; 1; 5}
  • ước của -6: Ư(-6) = {-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6}
  • ước của -8: Ư(-8) = {-8; -4; -2; -1; 1; 2; 4; 8}
  • ước của -10: Ư(-10) = {-10; -5; -2; -1; 1; 2; 5; 10}
  • ...