Tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN)

 • Nhập số thứ nhất và số thứ 2 để tiến hành tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN)
 • Hai số cần nhập phải là số nguyên

Cách tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN)

Để tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số, bạn có thể sử dụng một trong những phương pháp sau:

Tìm ước chung lớn nhất bằng phương pháp chia hết

 • Xác định hai số cần tìm ƯCLN.
 • Chia số lớn hơn cho số nhỏ hơn.
 • Nếu số nhỏ hơn chia hết cho số lớn hơn, thì ƯCLN là số nhỏ hơn.
 • Nếu không chia hết, lấy số chia và số dư cũ để thực hiện bước chia tiếp theo.
 • Lặp lại quá trình chia hết cho đến khi số dư bằng 0. Khi đó, ƯCLN là số chia cuối cùng.

Tìm ước chung lớn nhất bằng phương pháp phân tích thừa số nguyên tố

 • Phân tích hai số thành các thừa số nguyên tố.
 • Tìm các thừa số nguyên tố chung của hai số.
 • Nhân các thừa số nguyên tố chung để tạo thành ƯCLN.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn tìm ƯCLN của hai số 24 và 36.

Sử dụng phương pháp chia hết:

 • 24 chia 36, ta được 36 = 24 * 1 + 12.
 • 12 chia 24, ta được 24 = 12 * 2 + 0.
 • Vậy ƯCLN của 24 và 36 là 12.

Sử dụng phương pháp phân tích thừa số nguyên tố:

 • 24 = 2^3 * 3^1.
 • 36 = 2^2 * 3^2.
 • Thừa số nguyên tố chung là 2^2 * 3^1 = 12.
 • Vậy ƯCLN của 24 và 36 là 12.

Đó là hai phương pháp thông dụng để tìm ƯCLN của hai số. Bạn có thể áp dụng phương pháp nào phù hợp với mình.