Tính điểm trung bình cả năm

Nhập điểm học kì 1 và điểm học kì 2 để bắt đầu tính điểm trung bình cả năm của bạn

Cách tính điểm trung bình cả năm

Điểm trung bình cả năm được xác định như sau:

ĐTB = (ĐTBHK1 + ĐTBHK2 * 2) / 3

Trong đó:

  • ĐTBHK1 là điểm trung bình học kỳ 1
  • ĐTBHK2 là điểm trung bình học kỳ 2

Ví dụ:

ĐTBHK1 là 8.5

ĐTBHK2 là 7.6

Vậy: ĐTB = (8.5 + 7.6 * 2) / 3 = 7.9