Tìm ước chung của 2 số

  • Nhập số thứ nhất và số thứ 2 để tiến hành tìm ước chung của 2 số này
  • Hai số cần nhập phải là số nguyên