Tính delta phương trình bậc 2

  • Nhập lần lượt các hệ số a, b, c trong phương trình bậc 2 và chọn tính delta (Δ) hoặc delta phẩy (Δ') để bắt đầu phép tính

Để tính delta (Δ) và delta phẩy (Δ') của một phương trình bậc 2, ta cần biết công thức của phương trình bậc 2 trước hết. Phương trình bậc 2 có dạng:

ax2 + bx + c = 0

Trong đó, a, b và c là các hệ số của phương trình, và x là biến số.

Công thức tính delta (Δ)

Công thức tính delta (Δ) là:

Δ = b2 - 4ac

  • Δ < 0 => Phương trình vô nghiệm (vì đây là căn bậc 2)
  • Δ = 0 => x = – b/2a (giá trị rút gọn phân số)
  • Δ > 0 => x1 = - b + √Δ/2a ; x2 = – b – √Δ/2a

Công thức tính delta phẩy (Δ')

Công thức tính delta phẩy (Δ') là:

Δ' = (b’)2 - ac

Trong đó: (b’ = b/2)

  • Δ’ < 0 => Phương trình vô nghiệm (vì đây là căn bậc 2)
  • Δ’ = 0 => x = – b’/a (giá trị rút gọn phân số)
  • Δ’ > 0 => x1 = (- b’ + √Δ’)/a; x2 = (- b’ – √Δ’) /a

Đây là cách tính delta và delta phẩy của một phương trình bậc 2. Việc tính toán này giúp chúng ta xác định số lượng và tính chất của các nghiệm của phương trình.