Giải phương trình bậc nhất

  • Phương trình bậc nhất có dạng ax + b = 0 (a khác 0)
  • Nhập hệ số a, b để tiến hành giải phương trình

Cách giải phương trình bậc nhất

Để giải phương trình bậc nhất, chúng ta có thể sử dụng phương pháp giải đơn giản sau đây:

Phương trình bậc nhất có dạng: ax + b = 0, trong đó a và b là các hệ số của phương trình, và x là biến.

  • Bước 1: Xác định giá trị của a và b.
  • Bước 2: Áp dụng công thức giải phương trình bậc nhất: x = -b/a.
  • Bước 3: Tính giá trị của x bằng cách thay các giá trị của a và b vào công thức trên.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có phương trình 2x + 3 = 0.

  • Bước 1: a = 2, b = 3.
  • Bước 2: Áp dụng công thức giải phương trình: x = -b/a.
  • Bước 3: Tính giá trị của x: x = -(3/2) = -1.5.

Vậy, giải phương trình 2x + 3 = 0, ta có x = -1.5.

Đây là phương pháp giải phương trình bậc nhất đơn giản. Chúng ta có thể áp dụng phương pháp này để giải các phương trình tương tự.