Giải phương trình bậc 2

  • Phương trình bậc 2 có dạng ax² + bx + c = 0 (a khác 0)
  • Nhập hệ số a, b, c để tiến hành giải phương trình

Cách giải phương trình bậc 2

Để giải phương trình bậc 2, bạn cần phải sử dụng công thức chung của phương trình bậc 2:

ax^2 + bx + c = 0

Trong đó, a, b, c là các hệ số của phương trình và x là nghiệm cần tìm.

Để tìm nghiệm của phương trình, bạn cần tính delta của phương trình:

delta = b^2 - 4ac

Nếu delta > 0, phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

x1 = (-b + sqrt(delta)) / 2a và x2 = (-b - sqrt(delta)) / 2a

Nếu delta = 0, phương trình có 1 nghiệm kép:

x1 = x2 = -b / 2a

Nếu delta < 0, phương trình vô nghiệm.

Cách sử dụng máy tính giải phương trình bậc 2 online

Để sử dụng máy tính online giải phương trình bậc 2, bạn có thể truy cập vào công cụ giải pt bậc 2 của Technhanh và làm theo những bước sau đây:

  1. Nhập các hệ số của phương trình vào các ô trống. Phương trình bậc 2 có dạng ax^2 + bx + c = 0, với a, b, c là các hệ số của phương trình. Hãy nhập các hệ số vào các ô trống tương ứng trên trang web.
  2. Nhấn nút "Xác nhận" để xem kết quả. Technhanh sẽ tính toán và hiển thị các nghiệm của phương trình bậc 2 cho bạn.