Giải phương trình bậc 4

  • Phương trình bậc 4 có dạng ax + bx³ + cx² + dx + e = 0 (a khác 0)
  • Nhập hệ số a, b, c, d, e để tiến hành giải phương trình
  • Nghiệm có giá trị NaN là nghiệm ảo