Lũy thừa và khai căn

Tính lũy thừa
Khai căn bậc n
Khai căn bậc 3
Khai căn bậc 2