Khai căn bậc 3

Căn bậc ba là gì?

Căn bậc ba của một số là số mà khi nhân với chính nó ba lần sẽ ra số ban đầu. Ví dụ, ³√8=2, vì 2×2×2=8

³√x = x1/3