Tính tuổi

Nhập ngày sinh dưới dạng MM/DD/YYYY trong đó: MM là tháng sinh của bạn, DD là ngày sinh của bạn, YYYY là năm sinh của bạn. Ví dụ bạn sinh ngày 25 tháng 2 năm 1997 thì nhập 02/25/1997. Sau đó nhấn nút xác nhận để tiến hành tính toán số tuổi.