Tính diện tích hình chữ nhật

  • Nhập lần lượt chiều dài và chiều rộng để tính diện tích hình chữ nhật