Chuyển từ chữ thường sang chữ in hoa

Công cụ này sẽ chuyển toàn bộ văn bản sang chữ in hoa